Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja – Grof Cycling vodene ture

Za vodene kolesarske ture, izposojo koles in ostale storitve v organizaciji agencije Grof Cycling (Kovego d.o.o.) veljajo naslednji pogoji:

1. POGODBENI PARTNERJI

Pogodbena partnerja sta Grof Cycling / Kovego d.o.o. (v nadaljevanju »organizator«) in stranka/naročnik (v nadaljevanju »udeleženec«). Če je za gosta oddala naročilo tretja oseba, potem na podlagi solidarnega jamstva tretja oseba skupaj z gostom jamči hotelu za vse obveznosti iz pogodbe.

2. POGOJI ZA UDELEŽBO NA TURI

Naše vodene kolesarske ture so primerne za vse tipe kolesarjev. Udeleženci morajo biti v osnovni psiho-fizični kondiciji. Pred prijavo na turo predlagamo, da udeleženec preveri zahtevnost ture in se posvetuje z agencijo o primernosti za njegovo kondicijo. Za podrobnosti o odgovornosti udeleženca glej točko 9 »Odgovornost udeleženca«.

3. CENA

Cene so določene s programom kolesarske ture ter veljajo od dneva objave programa.

Cene kolesarskih vodenih tur so navedene v našem ceniku, ki se nahaja na spletni strani grof-kolesarjenje.si. Posamezne cene vključujejo storitve, ki so navedene v opisu pod vsako turo posebej. Dodatne storitve, ki niso vključene v osnovno ceno se zaračunajo posebej in so navedene pod »dodatne storitve«.

Udeleženec je ob prijavi na turo dolžan plačati tudi vsa obvezna doplačila, ki so navedena pod »Obvezna doplačila« pri vsaki posamezni turi. Ta doplačila se, v kolikor že niso všteta v osnovno ceno ture, v pogodbi seštejejo skupaj z osnovno ceno kolesarske ture ter morebitnimi neobveznimi doplačili in tako na podlagi pogodbe o kolesarski turi predstavljajo končno obveznost potnika.

Organizator lahko v programu določi, da udeleženec plača določene storitve na kraju samem. V tem primeru Grof Cycling ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru udeleženec uveljavlja vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj vedno izključujejo ter se ne seštevajo. Če potnik izpolnjuje pogoje za več popustov hkrati, se obračuna samo najvišji popust.

Na željo naročnika po personalizirani kolesarski turi , organizator sestavi ponudbo, kjer je cena odvisna od vključenih storitev in se lahko od ponudbe do ponudbe razlikuje.

Organizator si pridržuje pravico do zvišanja cene v primeru novih sprememb v tečaju dogovorjene valute, v primeru davčnih predpisov, ravni cen lokalnih ponudnikov, tiskarskega škrata, stroškov zaradi višje sile ali drugih nepredvidenih stroškov. Cena se lahko spremeni v dogovoru z udeleženci tudi, če se na turo ne prijavi najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo potovanja. O spremembi cene mora organizator obvestiti udeleženca čim prej, najkasneje 10 dni pred datumom kolesarske ture. V kolikor zvišanje cene presega 10% prvotne cene, ima udeleženec pravico, da kolesarsko turo odpove brez stroškov.

4. PRIJAVNINA

Po sklepu in ceniku Združenja turističnih agencij Slovenia lahko organizator za svoje storitve zaračunava udeležencu standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo presonalizirane ponudbe, v višini 12€ na rezervacijo. V primeru bolj zapletenih ponudb za individualne personalizirane ture lahko organizator zaračuna udeležencu 21€ v obliki varščine za izdelavo ponudbe. V primeru, da potnik ponudbe ne sprejme, se varščina ne vrača.

5. POGODBA O REZERVACIJI

Ob prijavi na turo, udeleženec in organizator podpišeta »Pogodbo u rezervaciji«. Pogodba zajema storitve, dogovorjene med organizatorjem ter udeležencem oz. naročnikom kolesarske ture: vse prejete informacije o naročniku in udeležencu potovanja, račun s podatki o plačilu, opis ture, vse informacije, zahtevnost, obvezna oprema in ostala dejstva o turi.

S potrditvijo rezervacije se vsi udeleženci strinjajo, da so prebrali in sprejeli naše pogoje za udeležbo na turi. Po opravljeni rezervaciji/ plačilom je pogodba o rezervaciji zavezujoča.

6. PLAČILO

Plačilo aranžmaja je v evrih (EUR, €). Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo organizatorju (Grof Cycling – Kovego d.o.o.) ali pooblaščeni agenciji, oziroma ko Kovego d.o.o. prejme plačilo na transakcijski račun Kovego d.o.o.

Ob prijavi na kolesarsko turo organizator se zahteva vplačilo 30% skupne vrednosti rezervacije za garancijo. Ostali znesek se mora poravnati najkasneje na dan odhoda na kolesarsko turo oziroma kakor je navedeno v pogodbi o rezervaciji.

Plačilo se lahko poravna:

 • s kreditno kartico (Visa, Mastercard) preko spletne strani grof-kolesarjenje.si, elektronske pošte, telefona ali na recepciji Hotela Grof;
 • z gotovino na recepciji Hotela Grof
 • s plačilom na transakcijski račun podjetja Kovego d.o.o., Čeplje 12, 3305 Vransko, Slovenija. Banka: Sberbank d.d., Prešernova ulica 27, 3000 Celje, TRR: SI56 3000 0000 8022 421
 • pri pooblaščeni agenciji za prodajo kolesarskih tur Grof Cycling.

 

Končni račun bo izdan ob zaključku kolesarske ture s strani podjetja Kovego d.o.o. / Hotel Grof.

7. ODPOVED IN SPREMEMBA REZERVACIJE

Potnik ima pravico do pisne odpovedi kolesarske ture na prijavnem mestu, kjer se je prijavil. V primeru, da potnik odpove pogodbo, ima organizator pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi ture. Višina stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved:

 • Več kot 10 dni pred turo: strošek administrativne pristojbine 12€ na udeleženca
 • 10 do 3 dni pred turo: strošek 50% osnovne cene ture
 • Manj kot 3 dni pred turo: strošek 100% osnovne ture

 

Za spremembo rezervacije več kot 10 dni pred začetkom ture, se lahko zaračuna administrativna pristojbina 12€. Za spremembo rezervacije manj kot 10 dni pred začetkom ture se lahko štejejo odpovedni pogoji, navedeni pod stroški za odpoved ture – odvisno od spremembe.

Če se udeleženec iz kakšnega koli razloga med vodeno turo odloči zapustiti skupino, organizator ne odgovarja za morebitne dodatne stroške, ki bi jih lahko povzročili udeležencu. Udeleženec ne more zahtevati povračila kupnine. V tem primeru se posvetuje s svojo zavarovalnico in sklenete riziko odpovedi.

8. ODPOVED ALI SPREMEMBA TURE S STRANI ORGANIZATORJA

Grof Cycling lahko odpove turo v primeru višje sile, neustreznih vremenskih razmer, pomanjkanja vodnikov tur, premajhnega števila udeležencev ali drugih nepredvidenih razlogov, ki niso nadzorovani s strani organizatorja. Če je mogoče, bo organizator po najboljših močeh obvestil udeležence:

 • Najpozneje 10 dni pred datumom odhoda na turo, ki traja 5 dni ali več
 • Najpozneje 2 dni pred datumom odhoda na turo, ki traja 4 dni ali manj
   

V primeru odpovedi zaradi zgoraj opisanih razlogov, se udeležencu povrne celotni plačani znesek. Organizator ne odgovarja za nobene druge stroške, ki bi jih lahko imel udeleženec v zvezi z udeležbo na turi.

Organizator si prizadeva odpeljati turo, kot je opisano v opisu ture. Kot posledica vremenskih razmer ali drugih nepredvidenih okoliščin, pa se lahko zgodi, da pride do različnih sprememb pri izvajanju ture. V takih primerih in kadar je le mogoče, bodo udeleženci obveščeni o vseh pomembnih spremembah pred odhodom na turo. Če želi udeleženec preklicati rezervacijo zaradi takšnih sprememb, se mu povrne celotni vplačani znesek. V primerih, ko je potrebno program spremeniti med vodeno turo, mora vodnik o tem obvestiti udeleženca čim prej.

9. OBVEZNOSTI UDELEŽENCA

Udeleženec je dolžan natančno prebrati opise tur in oceniti ali je fizično in psihično pripravljen na udeležbo na turi, ne da bi predstavljal nevarnost samim sebi ali ostalim udeležencem.

Če ima težave z zdravjem, se mora posvetovati s svojim zdravnikom o primernosti udeležbe na turi.

Udeleženci so na turi dolžni upoštevati vsa navodila in odločitve vodnika. V primeru, da je udeleženec neustrezno pripravljen na turo, ima neprimerno opremo ali kako drugače povzroča težave vodniku ali skupini na turi, ima vodnik pravico, da se odloči, da mora udeleženec turo zapustiti. Organizator v tem primeru ne odgovarja za dodatne stroške, ki bi v tem primeru lahko nastali. V primeru hude kršitve zgornjih pravil je udeleženec odgovoren za kritje vseh dodatnih stroškov, ki bi vplivali na organizatorja.

10. PRITOŽBE

Vse morebitne pritožbe mora udeleženec posredovati na turi vodniku, torej že med potekom ture, da lahko vodnik zadeve reši že na samem mestu. Pisne pritožbe in morebitne zahtevke za vračilo denarja je potrebno posredovati organizatorju čim prej po zaključku ture, najkasneje v roku 14 dni po zaključku ture.

11. ZAVAROVANJE

Udeležba na vodenih kolesarskih turah organizatorja Grof Cycling je na lastno odgovornost. Kot organizator ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli stroške, povezane z nesrečami ali poškodbami, ki lahko nastanejo med izvedo ture.

Udeležencem iz tujine svetujemo, da sklenejo nezgodno zavarovanje z asistenco v svojih matičnih državah, saj takšno zavarovanje ni vključeno v našo rezervacijo ture. Prav tako v ceno ture ni vključeno zavarovanje odpovedi.

12. FOTOGRAFIRANJE

Vodnik bo v času vodene ture naredil skupne fotografije vseh udeležencev. Te fotografije organizator uporabi za tiskane in spletne publikacije ter promocije. Prav tako se pričakuje, da bodo turo fotografirali drugi udeleženci kolesarjenja. V kolikor se ne želite fotografirati, prosimo, da to sporočite vodniku že na začetku ture ali ob rezervaciji kolesarske ture.

13. RAZNO

Organizator si pridržuje pravico do spremembe kolesarskih tur. Podatki se lahko spremenijo v zvezi s časovno razporeditvijo, prevozi, namestitvami, spremembami cen in napakah v tisku, ki lahko vplivajo na udeležence tur.

 

Splošni pogoji poslovanja – najem koles in druge opreme

1. POGODBA O NAJEMU

Organizator se ob podpisu pogodbe o najemu opreme zavezuje, da najemniku dostavi kolo in ostalo opremo v brezhibnem stanju z ustrezno varnostno opremo (čelada, ključavnica).

Naročnik ob prevzemu najete opreme in podpisom pogodbe izjavlja, da se strinja s splošnimi pogoji najema in da je preveril, da je najeta oprema v primernem in dogovorjenem stanju.

2. OBVEZNOSTI NAJEMNIKA

Naročnik mora ob prevzemu opreme predložiti veljaven osebni dokument in navesti točne in veljavne osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonsko številko, naslov, starost, težo in višino – za izmero pravilne velikosti kolesa).

Naročnik mora izposojeno opremo uporabljati in hraniti vestno – zagotoviti, da je oprema v celotnem obdobju najema v primernem stanju. V primeru, da se najdejo na opremi napake ali znaki neustreznosti, mora najemnik takoj o tem obvestiti organizatorja, ki je dolžan odpraviti napako ali zamenjati najeto opremo.

Najemnik ob prevzemu poravna celotno vrednost zneska najema kolesa in dodatne opreme, kot tudi vseh dodatnih storitev, navedenih v pogodbi. V primeru podaljšanja najema se le ta obračuna ob vračilu opreme.

Najemnik vrne opremo na dogovorjeni lokaciji ob dogovorjenem času. Ob vrnitvi skupaj z organizatorjem preverita stanje opreme.

3. KRAJA IN ŠKODA

Najeta oprema ni zavarovana pred poškodbami in tatvinami. V primeru kraje, mora najemnik nemudoma kontaktirati policijo in prijaviti krajo, v 24 urah pa organizatorju izročiti originalno kopijo policijskega poročila. V primeru kraje bo najemniku zaračunan znesek, enak vrednosti ukradene opreme. Plačilo najemnine zapade šele po izročitvi originalnega policijskega poročila o tatvini.

Če se rok izposoje še ni iztekel, bo organizator nadomestil opremo s podobno, če je le ta na voljo in šele potem, ko najemnik poravna nadomestilo za ukradeno opremo. V primeru najdene opreme se najemnik povrne celoten znesek nadomestila, razen v primeru, da se na opremi ugotovi morebitna škoda.

V primeru škode na izposojeni opremi se najemniku zaračuna znesek škode, ocenjen s strani organizatorja.

4. CENA NAJEMA

Cene najema so obračunane kot celodnevni najem ali kot poldnevni najem. Celodnevni najem se šteje vsak najem opreme, daljši od 4 ur, poldnevni pa najem, krajši od 4 ur.

Najemnik mora vrniti najeto opremo v primernem stanju po dogovoru z organizatorjem v dogovorjenem roku. V primeru, da najemnik želi podaljšati obdobje najema, mora to sporočiti organizatorju pred rokom vračila in preostali znesek najemnine poravnati od vrnitvi opreme. Če oprema ni vrnjena v dogovorjenem roku, lahko organizator uporabi vse možne opcije za povrnitev opreme, tudi če to ni po volji najemnika. V tem primeru se dodatno zaračuna strošek za obdobje, ki presega dogovorjene pogoje. V primeru, da izposojena oprema ne bo vrnjena v roku 7 dni po dogovorjenem datumu vračila, bo organizator zadevo predal pristojnemu organu.

V primeru, da najemnik zaradi bolezni ali poškodbe predčasno vrne najeto opremo in predloži zdravniško potrdilo, se mu povrne najemnina za neizkoriščeno obdobje. Slabo vreme ali drugi razlogi niso vzrok za vračilo plačane najemnine.

5. PREKLIC REZERVACIJE

Prosimo, da čim prej obvestite organizatorja, če želite preklicati vašo rezervacijo. V primeru odpovedi veljajo naslednja pravila:

 • Več kot 5 dni pred datumom najema: preklic rezervacije je brezplačen
 • 4 do 2 dni pred datumom najema:; velja vračilo 30% cene najema
 • 1 dan pred datumom najema: velja vračilo 50% cene najema
 • V primeru da najemnik ne prevzame opreme velja celotna cena najema. Najemnina se ne vrača. Organizator si pridržuje pravico, da odda rezervirano opremo drugemu najemniku, v kolikor je najemnik ne dvigne ob dogovorjenem času.
   

6. MENJAVA OPREME

Naročnik lahko v času najema zahteva menjavo opreme. Prva menjava je brezplačna, za nadaljnje spremembe pa se zaračuna 5€ pristojbine.

V primeru zamenjave opreme druge kakovosti, se naročniku zaračuna razlika v ceni do opreme višje kakovosti ali povrne razlika do opreme nižje kakovosti.

7. PLAČILO

Plačilo najema je možno na podjetju Kovego d.o.o., oziroma na recepciji hotela Grof, kjer najemnik tudi dvigne dogovorjeno opremo. Plačilo je možno z gotovino ali kreditno kartico (Visa, Mastercard). Možno je tudi plačilo po predračunu na:

Podjetje: Kovego d.o.o., Čeplje 12, 3305 Vransko, Slovenija

Banka: Sberbank d.d., Prešernova ulica 27, 3000 Celje

IBAN: SI56 3000 0000 8022 421; SWIFT: SABRSI2X

8. RAZNO

Vse najemne pogoje družbe Kovego d.o.o. ureja slovenska zakonodaja. Za vsak spor, ki izhaja iz tega sporazuma in se navezuje na njegovo veljavnost, razlago, izvajanje ali prenehanje, je pristojno sodišče v Celju.

Organizator ima v primeru nastalih sporov pravico, da naročniku v prihodnosti zavrne kakršno koli storitev najema kolesarske opreme.