Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja – Grof Cycling in vodene ture

 

Za vodene kolesarske ture, ki jih opravlja agencija Grof Cycling, veljajo naslednji pogoji:

1. POGODBENI PARTNERJI

Pogodbena partnerja sta Grof Cycling in stranka/naročnik (v nadaljevanju »udeleženec«). Če je za udeleženca oddala naročilo tretja oseba, potem na podlagi solidarnega jamstva tretja oseba skupaj s stranko jamči Grofu Cycling za vse obveznosti iz pogodbe.

2. POGOJI ZA UDELEŽBO NA TURI

Vodene kolesarske ture Grof Cycling so primerne za vse tipe kolesarjev. Udeleženci morajo biti v osnovni psiho-fizični kolesarski kondiciji. Pred prijavo na turo je udeleženec dolžan preveriti  zahtevnost ture in se posvetovati z Grof Cycling o primernosti ture za njegovo kondicijo. Za podrobnosti o odgovornosti udeleženca glej točko 9 »Odgovornost udeleženca«.

3. CENA

Cene so določene s programom kolesarske ture ter veljajo od dneva objave programa. Cene kolesarskih vodenih tur so navedene v našem ceniku, ki se nahaja na spletni strani grof-kolesarjenje.si. Posamezne cene vključujejo storitve, ki so navedene v opisu pod vsako turo posebej. Dodatne storitve, ki niso vključene v osnovno ceno se zaračunajo posebej in so navedene pod »dodatne storitve«.

Udeleženec je ob prijavi na turo dolžan plačati tudi vsa obvezna doplačila, ki so navedena pod »Obvezna doplačila« pri vsaki posamezni turi. Ta doplačila se, v kolikor že niso všteta v osnovno ceno ture, v pogodbi seštejejo skupaj z osnovno ceno kolesarske ture ter morebitnimi neobveznimi doplačili in tako na podlagi pogodbe o kolesarski turi predstavljajo končno obveznost udeleženca.

Grof Cycling lahko v programu določi, da udeleženec plača določene storitve na kraju samem. V tem primeru Grof Cycling nastopa zgolj kot informator. V tem primeru udeleženec uveljavlja vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj vedno izključujejo ter se ne seštevajo. Če udeleženec izpolnjuje pogoje za več popustov hkrati, se obračuna samo najvišji popust.

Na željo udeleženca po personalizirani kolesarski turi, Grof Cycling sestavi ponudbo, kjer je cena odvisna od vključenih storitev in se lahko od ponudbe do ponudbe razlikuje.

Grof Cycling si pridržuje pravico do zvišanja cene v primeru novih sprememb v tečaju dogovorjene valute, v primeru davčnih predpisov, ravni cen lokalnih ponudnikov, stroškov zaradi višje sile ali drugih nepredvidenih stroškov. Cena se lahko spremeni tudi, če se na turo ne prijavi najmanjše število udeležencev za izvedbo posamezne ture. O spremembi cene mora Grof Cycling obvestiti udeleženca čim prej, najkasneje 10 dni pred datumom kolesarske ture. V kolikor zvišanje cene presega 10% prvotne cene, ima udeleženec pravico, da kolesarsko turo odpove brez kritja stroškov.

4. PRIJAVNINA

Po sklepu in ceniku Združenja turističnih agencij lahko Grof Cycling za svoje storitve zaračunava udeležencu standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo personalizirane ponudbe, v višini 12€ na posamezno rezervacijo. V primeru bolj zapletenih ponudb za individualne personalizirane ture lahko Grof Cycling zaračuna udeležencu 21€ v obliki varščine za izdelavo ponudbe. V primeru, da udeleženec ponudbe ne sprejme, se varščina ne vrača.

5. POGODBA O REZERVACIJI

Ob prijavi na turo, udeleženec in Grof Cycling podpišeta »Pogodbo o rezervaciji«. Pogodba zajema storitve, dogovorjene med Grof Cycling ter udeležencem oz. naročnikom kolesarske ture: vse prejete informacije o naročniku in udeležencu kolesarske ture, račun s podatki o plačilu, opis ture, vse informacije, zahtevnost, obvezna oprema in ostala dejstva o turi. S potrditvijo rezervacije se naročnik in vsi udeleženci strinjajo, da so prebrali in sprejeli pogoje za udeležbo na turi. Po opravljeni rezervaciji in plačilu le-te, je pogodba o rezervaciji zavezujoča za vse pogodbene stranke.

6. PLAČILO

Plačilo aranžmaja je v valuti EUR. Za dan plačila se šteje dan, ko udeleženec izvrši plačilo Grof Cycling ali drugi pooblaščeni agenciji. Ob prijavi na kolesarsko turo Grof Cycling se zahteva vplačilo 30% skupne vrednosti rezervacije za garancijo. Ostali znesek se mora poravnati najkasneje na dan odhoda na kolesarsko turo oziroma kakor je navedeno v pogodbi o rezervaciji. Plačilo se lahko poravna:

 • s kreditno in plačilno kartico (Visa, Mastercard) preko spletne strani grof-kolesarjenje.si, elektronske pošte, telefona ali na recepciji Hotela Grof
 • z gotovino na recepciji Hotela Grof
 • s plačilom na transakcijski račun podjetja Kovego d.o.o., Čeplje 12, 3305 Vransko, Slovenija. Poslovni račun: SI56 3000 0000 8022 421. SWIFT: SABRSI2X
 • pri pooblaščeni agenciji za trženje kolesarskih tur Grof Cycling.

 

Končni račun bo izdan ob zaključku kolesarske ture s strani družbe Kovego d.o.o. / Hotel Grof.

7. ODPOVED IN SPREMEMBA REZERVACIJE

Udeleženec ima pravico do pisne odpovedi kolesarske ture na prijavnem mestu, kjer se je prijavil. V primeru, da udeleženec odpove pogodbo, ima Grof Cycling pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi ture. Višina stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved:

 • Več kot 10 dni pred turo: strošek administrativne pristojbine 12€ na udeleženca
 • 10 do 3 dni pred turo: strošek 50% osnovne cene ture
 • Manj kot 3 dni pred turo: strošek 100% osnovne ture

 

Za spremembo rezervacije več kot 10 dni pred začetkom ture, se lahko zaračuna administrativna pristojbina 12€. Za spremembo rezervacije manj kot 10 dni pred začetkom ture se lahko štejejo odpovedni pogoji, navedeni pod stroški za odpoved ture – odvisno od spremembe.

Če se udeleženec iz kakšnega koli razloga med vodeno turo odloči zapustiti skupino, Grof Cycling ne odgovarja za morebitne dodatne stroške, ki lahko zaradi tega nastanejo udeležencu. Udeleženec ne more zahtevati povračila denarnega plačila za vodeno turo.

8. ODPOVED ALI SPREMEMBA TURE S STRANI Grof Cycling

Grof Cycling lahko odpove turo v primeru višje sile, neustreznih vremenskih razmer, neplaniranega pomanjkanja vodnikov kolesarskih tur, premajhnega števila udeležencev ali drugih nepredvidenih razlogov, ki ne izvirajo iz poslovne sfere Grof Cycling. O spremenjenih okoliščinah bo Grof Cycling obvestil udeležence v čim krajšem času, v vsakem primeru pa pred datumom odhoda na turo.

V primeru odpovedi zaradi zgoraj opisanih razlogov, se udeležencu povrne celotni plačani znesek. Grof Cycling ne odgovarja za nobene druge stroške, ki bi jih lahko imel udeleženec v zvezi z udeležbo na turi. Grof Cycling si bo prizadeval izpeljati turo, kot je opisano v opisu ture. Kot posledica vremenskih razmer ali drugih nepredvidenih okoliščin, pa se lahko zgodi, da pride do različnih sprememb pri izvajanju ture. V takih primerih in kadar je le mogoče, bodo udeleženci obveščeni o vseh pomembnih spremembah pred odhodom na turo. Če želi udeleženec preklicati rezervacijo zaradi takšnih sprememb, se mu povrne celotni vplačani znesek. V primerih, ko je potrebno program spremeniti med vodeno turo, mora vodnik o tem obvestiti udeleženca čim prej.

9. OBVEZNOSTI UDELEŽENCA

Udeleženec se je dolžan predhodno natančno seznaniti z zahtevnostjo in potekom izbrane ture ter oceniti, ali ima ustrezno kolesarsko znanje za izbrano turo ter ali je fizično in psihično pripravljen na udeležbo na turi, ne da bi predstavljal nevarnost sebi ali ostalim udeležencem. Če ima udeleženec težave z zdravjem, se mora posvetovati s svojim zdravnikom o primernosti udeležbe na turi.

Udeleženec je dolžan na turi voziti v skladu s standardi varnega in zdravega kolesarjenja. Kolesari na lastno odgovornost. Kolesarski vodniki, ki jih zagotavlja Grof Cycling so zgolj servisno – tehnična podpora skupini udeležencev in skrbijo vodenje po vnaprej znanih kolesarskih poteh. Skrb za zdravo in varno kolesarjenje je na strani udeleženca ture in Grof Cycling v tej zvezi ne nosi nobene odgovornosti.

Udeleženec mora na izbrani kolesarski turi uporabljati vso potrebno opremo (ustrezno in tehnično brezhibno kolo, čelado, kolesarska oblačila in primerno obutev). Uporaba kolesarske čelade v času vožnje s kolesom je obvezna.  Udeleženci so na turi dolžni upoštevati vsa navodila in odločitve vodnika ter voziti po vnaprej predvidenih kolesarskih poteh/progah. Vožnja izven predvidenih poti je strogo prepovedana.

V primeru, da je udeleženec neustrezno pripravljen na turo, ima neprimerno opremo ali kako drugače povzroča težave oz. škodo sebi, opremi ali drugim udeležencem, ima vodnik pravico, da takšnemu udeležencu prepove udeležbo ali nadaljevanje ture. Grof Cycling v tem primeru ne odgovarja za dodatne stroške, ki bi udeležencu v tem primeru lahko nastali.  V primeru hude kršitve navedenih pravil in obveznosti je udeleženec odgovoren za kritje škode in vseh morebitnih drugih stroškov, ki bi nastali Grof Cycling. Grof Cycling NE odgovarja za morebitno škodo, ki jo udeleženec povzroči sebi, opremi ali drugi osebi.

10. PRITOŽBE

Vse morebitne pritožbe mora udeleženec posredovati na turi vodniku, že med potekom ture, da lahko vodnik morebitne pritožbe reši že med izvajanjem ture. Morebitne pisne pritožbe je potrebno posredovati Grof Cycling čim prej po zaključku ture, vendar ne kasneje kot 8 dni po zaključku ture. Grof Cycling se zavezuje, da bo na pritožbo odgovoril takoj, če se pritožba izpostavi med izvajanjem ture, sicer pa v roku 8 dni po prejemu pisne pritožbe.

11. ZAVAROVANJE

Udeležencem svetujemo, da za svoj račun in v svojo korist sklenejo osebno nezgodno zavarovanje.  V ceno posamezne ture nezgodno zavarovanje NI vključeno. Prav tako ni v ceno ture vključen rizik odpovedi udeležbe na turi zaradi okoliščin na strani udeleženca.

12. FOTOGRAFIRANJE

Vodnik bo v času vodene ture naredil skupne fotografije vseh udeležencev. Te fotografije Grof Cycling uporabi za tiskane in spletne publikacije ter svoje promocije. Prav tako se pričakuje, da bodo turo fotografirali drugi udeleženci kolesarjenja. V kolikor se udeleženec ne želi fotografirati, je dolžan to sporočite vodniku že na začetku ture ali ob rezervaciji kolesarske ture.

13. RAZNO

Grof cycling si pridržuje pravico do spremembe kolesarskih tur. Podatki se lahko spremenijo v zvezi s časovno razporeditvijo, prevozi, namestitvami, spremembami cen in zaradi napak v tisku, ki lahko vplivajo na traso posamezne tur.

 

Splošni pogoji poslovanja – najem koles in druge opreme

 

Za najem koles, ki jih oddaja agencija Grof Cycling, veljajo naslednji pogoji:

1. POGODBA O NAJEMU

Grof Cycling kot najemodajalec se ob podpisu pogodbe o najemu opreme zavezuje, da najemniku dostavi kolo in ostalo opremo v brezhibnem stanju z ustrezno varnostno opremo (čelada, ključavnica).

Najemnik ob prevzemu najete opreme in podpisom pogodbe izjavlja, da se strinja s splošnimi pogoji najema in da je pred uporabo pregledal in preveril ustreznost in brezhibnost najete opreme.

2. OBVEZNOSTI NAJEMNIKA

Najemnik mora ob prevzemu opreme predložiti veljaven osebni dokument in navesti točne in veljavne osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonsko številko, naslov, rojstni datum ali EMŠO, starost, težo in višino – za izbiro pravilne velikosti kolesa).

Najemnik mora izposojeno opremo v celotnem obdobju uporabljati vestno in v skladu z namenom najete opreme. V primeru, da se na opremi pojavijo tehnične ali druge napake ali znaki neustreznosti, mora najemnik takoj o tem obvestiti najemodajalca, ki je dolžan odpraviti napako ali zamenjati najeto opremo.

Najemnik ob prevzemu poravna celotno vrednost zneska najema kolesa in dodatne opreme, kot tudi vseh dodatnih storitev, navedenih v pogodbi. V primeru podaljšanja najema se le ta obračuna ob vračilu opreme.

Najemnik vrne opremo na dogovorjeni lokaciji ob dogovorjenem času. Ob vrnitvi skupaj z najemodajalcem preverita stanje opreme.

3. KRAJA IN ŠKODA

Najeta oprema ni zavarovana pred poškodbami in tatvinami. V primeru kraje opreme mora najemnik nemudoma kontaktirati policijo in prijaviti krajo, najemodajalcu pa izročiti originalno kopijo policijskega poročila ali zapisnika o sprejemu ovadbe. V primeru kraje opreme bo najemniku zaračunan znesek, ki je enak vrednosti ukradene opreme.

Če se rok najema še ni iztekel, bo najemodajalec nadomestil opremo s podobno, če je le ta na voljo in šele potem, ko najemnik poravna nadomestilo za ukradeno opremo. V primeru najdbe odtujene opreme se najemniku povrne celoten znesek nadomestila, znižan za morebitno škodo, ki je nastala na odtujeni opremi. V primeru povzročitve škode na izposojeni opremi se najemniku zaračuna znesek škode, ocenjen s strani najemodajalca.

4. CENA NAJEMA

Cene najema so obračunane kot celodnevni najem ali kot poldnevni najem. Celodnevni najem se šteje vsak najem opreme, daljši od 4 ur, poldnevni pa najem, krajši od 4 ur.

Najemnik mora vrniti najeto opremo v primernem stanju po dogovoru z najemodajalcem v dogovorjenem roku. V primeru, da najemnik želi podaljšati obdobje najema, mora to sporočiti najemodajalcu pred rokom vračila in preostali znesek najemnine poravnati ob vrnitvi opreme.

Če oprema ni vrnjena v dogovorjenem roku, lahko najemodajalec uporabi vse možne opcije za povrnitev opreme, tudi če to ni po volji najemnika. V tem primeru se dodatno zaračuna strošek za obdobje, ki presega dogovorjene pogoje. V primeru, da najemnik izposojene opreme ne vrne ima najemodajalec obveznost, da zatajitev opreme prijavi organom pregona (policija in državno tožilstvo).

V primeru, da najemnik zaradi bolezni ali poškodbe predčasno vrne najeto opremo in predloži zdravniško potrdilo, se mu povrne najemnina za neizkoriščeno obdobje. Slabo vreme ali drugi razlogi niso vzrok za vračilo plačane najemnine.

5. PREKLIC REZERVACIJE

Najemnik je dolžan čim prej obvestiti najemodajalca, če želi preklicati rezervacijo opreme. V primeru odpovedi veljajo naslednja pravila:

 • Več kot 5 dni pred datumom najema: preklic rezervacije je brezplačen
 • 4 do 2 dni pred datumom najema: velja vračilo 30% cene najema
 • 1 dan pred datumom najema: velja vračilo 50% cene najema
 • V primeru da najemnik ne prevzame opreme velja celotna cena najema in se plačana najemnina ne vrača. Najemodajalec si pridržuje pravico, da odda rezervirano opremo drugemu najemniku, v kolikor je najemnik ne dvigne opreme ob dogovorjenem času.

 

6. MENJAVA OPREME

Najemnik lahko v času najema zahteva menjavo opreme. Prva menjava je brezplačna, za nadaljnje spremembe pa se zaračuna 5€ pristojbine. V primeru zamenjave opreme druge kakovosti, se najemniku zaračuna razlika v ceni do opreme višje kakovosti ali povrne razlika do opreme nižje kakovosti.

7. PLAČILO

Plačilo najema se opravi na račun družbe Kovego d.o.o., oziroma na recepciji hotela Grof, kjer najemnik tudi dvigne dogovorjeno opremo. Plačilo je možno z gotovino ali kreditno kartico (Visa, Mastercard). Možno je tudi plačilo po predračunu na račun družbe Kovego d.o.o., Čeplje 12, 3305 Vransko, Slovenija, IBAN: SI56 3000 0000 8022 421; SWIFT: SABRSI2X.

8. RAZNO

Vse kar ni določeno v teh splošnih pogojih, ureja slovenska zakonodaja. Morebiten spor, ki izhaja iz tega razmerja je pristojno sodišče v Celju.