Splošna pravila in pogoji nagradnih iger

Splošna pravila in pogoji nagradnih iger

Splošna pravila in pogoji nagradnih iger veljajo za Facebook, Instagram in YouTube profile Grof Cycling in spletna mesta https://grof-cycling.eu/.

SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradnih iger je Grof Cycling, Kovego d.o.o., Čeplje 12, 3305 Vransko (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA

 • V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
 • Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.
 • Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.
 • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

 

POTEK NAGRADNE IGRE

Podrobna predstavitev in potek nagradne igre je na voljo na Facebook in Instagram profilu organizatorja.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 • Datum začetka in zaključka nagradne igre je določen in objavljen za vsako nagradno igro posebej.
 • Pravila in način sodelovanja so določeni v vsaki posamezni nagradni igri in objavljena na spletni strani organizatorja https://grof-cycling.eu/.
 • S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.
 • V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da: udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; je udeleženec kršil pravila sodelovanja v nagradni igri; udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno; v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
 • Udeleženec nagradne igre podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem za potrebe oglaševanja oz. objav tako  pridobljenega gradiva v vseh medijih organizatorja oz. brez pravice do nadomestila oz. plačila.

 

NAGRADE

 • Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme več nagrad.
 • Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Facebook in Instagram profilu organizatorja in na spletni strani https://grof-cycling.eu/.
 • Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 

ŽREBANJE NAGRAD

 • Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter izbiro nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.
 • Izbira nagrajencev in datum žrebanja sta predstavljena v besedilu razpisa nagradne igre na Facebook in Instagram profilu organizatorja in na spletni strani https://grof-cycling.eu/.

 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 • Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel pisno na svoj Instagram ali Facebook profil, ki ga je posredoval ob pristopi k nagradni pristopu k nagradni igri oz. na način predhodno določen v vsaki posamezni nagradni igri.
 • S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na spletni strani Grof Cycling in ostalih socialnih medijih organizatorja.
 • Seznam nagrajencev bo objavljen na socialnih medijih organizatorja najkasneje v treh dneh po žrebanju nagrad.
 • Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

PREVZEM NAGRAD

 • Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.
 • Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja in tudi kontaktno telefonsko številko.
 • Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
 • Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika najkasneje pa do prevzema nagrade. Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki pisno pripravijo sami.

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

 • Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.
 • Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.
 • Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletni strani organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.
 • Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07). Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe: elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade); ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji); kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade).
 • V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
 • Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.
 • S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte, telefonske številke ali socialnih omrežij do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

 

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

 • Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila socialnih omrežij. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe socialnih omrežij s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na socialnih omrežjih.
 • Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
 • O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani in/ali na socialnih omrežjih.